โครงการ ธารน้ำใจ KS Group มีให้น้อง ปี 2559

วันที่ 7 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม