กิจกรรมโครงการ

  1. กิจกรรมโครงการ  ปฏิบัติธรรม และอบรมเยาวชน ฟังเทศมหาชาติ  จัดทุกปี ณ สำนักแม่ชีไทยสันติมาคม ต. ดงขี้เหล็ก อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี  ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ดินมูลนิธิฯ


โครงการปฏิบัติธรรม และอบรมเยาวชน ฟังเทศมหาชาติ  จัดทุกปี   ปีนี้พิเศษได้ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนของ ม.ล. จงสวัสดิ์  สนิทวงศ์  ด้วยความสำนึกในบุญคุณที่ท่านผู้ถวายที่ดิน  ๒๔ ไร่เศษ  ให้แก่มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖  ปัจจุบัน ได้ตั้งเป็นสำนักแม่ชีไทยสันติมาคม ต. ดงขี้เหล็ก อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี  ในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แม่ชีช้อย   มณีขาว  ประธานกรรมการมูลนิธิฯ กรรมการมูลนิธิฯ กรรมการสถาบันแม่ชีไทย และคณะแม่ชีไทย ได้ไปร่วมงาน อัญเชิญรูปหล่อเหมือน  ขึ้นประดิษฐาน  ณ แท่นที่ตั้ง  และฟังเทศน์มหาชาติ  สำหรับปี ๒๕๖๑ ได้จัดงานปฏิบัติธรรม  และฟังเทศน์มหาชาติผ่านไปแล้ว  ในวันที่  ๒๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

๒. กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติด โครงการบ้านเปลี่ยนวิถีคืนคนดีสู่สังคมจัดเป็นระยะ ตลอดปี    สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช   จ.สุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของมูลนิธิฯ   โดยแม่ชีสโรชา  ไชยเกตุ ประธานสถาบันแม่ชีไทย, กรรมการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯ  และกรรมการมูลนิธิมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการร่วมกับ ปปส ภาค ๗  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติด  จากสหวิทยาเขตบึงฉวาก  ในวันที่  ๙-๑๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ  สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส ภาค ๗

อีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติด  จากโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ในวันที่  ๒๒-๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐    สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช   จ.สุพรรณบุรี   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส ภาค ๗   เป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม และจัดตั้งโครงการบ้านเปลี่ยนวิถี รับเยาวชนที่เป็น(ผู้หญิง)ที่เสพยาเสพติด ฟื้นฟูจิตใจ และมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย

แนวคิดและปณิธานในชีวิตและการทำงาน ใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงที่มีทุกข์ และบุคคลทั่วไปให้มีความสุขในชีวิตและเป็นคนดีในสังคม  ถือว่าท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานที่นับถือท่านหนึ่ง

สำหรับโครงการปฏิบัติธรรม ปี ๒๕๖๑     สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  ได้จัดผ่านไปแล้ว ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

กิจการโครงการร่วมกับทางองค์กร ได้จัดส่งวิทยากรไปร่วมอบรมกับโครงการอบรมค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต จัดอบรม   ณ  จิตตภาวันวิทยาลัย  จ.ชลบุรี

โครงการอบรมค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต  ของโรงเรียนพัธยาอรุโณทัย  มัธยมต้น ๑-๓ จำนวน ๒๕๗ คน ณ จิตตภาวันวิทยาลัย  จ.ชลบุรี  ในวันที่  ๑๕-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เริ่ม เวลาเช้า สมาทานศีล ๕  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ชม  CBS  ทศพิธราชธรรม  เวลาบ่าย  จัดกิจกรรมกลุ่ม  โดยคณะวิทยากรจากกรรมการสถาบันแม่ชีไทยและคณะ  มี  แม่ชีลักษณา  ช่างไม้  แม่ชีสุนีย์  นิ้มเฮ็ง  แม่ชีจำเนียร  มั่นคง  นาสาวสุลัดดา (สร้อย) ปานทนนท์  คุณออย    และคุณป้าเสือ

๔. กิจกรรมโครงการบำเพ็ญกุศล      เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง คณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย, คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะแม่ชี  ก็ได้ไปร่วมทำโรงทานถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล เป็นระยะ ๆ ตลอดปี

กรรมการมูลนิธิฯ กรรมการสถาบันแม่ชีไทยและคณะแม่ชีไทย  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้  มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และสถาบันแม่ชีไทย  ได้ทำโรงทานแจกอาหาร และน้ำดื่มแก่ผู้มาเข้าเฝ้าถวายความอาลัย ถวายสักการะพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

๕.กิจกรรมจัดงานประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่  ๒-๔ เมษายน   เพื่อแรกเปลี่ยนความคิดเห็น  และพัฒนาให้แม่ชีมีศักยภาพบริหารงานพัฒนาองค์กร พัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  แต่ละปีก็มีการบวชเนกขัมมจารรินี ปฏิบัติธรรรม, บวชแม่ชีน้อยช่วงปิดภาคเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย  และจะมีคำกราบทูลถวายรายงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในโอกาสเสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙  ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี ๒๕๖๐  โครงการต่าง ๆ ส่วนมากก็จัดขึ้นที่สำนักแม่ชีไทย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของมูลนิธิ ฯ

คำกราบทูลถวายรายงาน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ในโอกาสเสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี ๒๕๖๐

ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา (อาคาร กุลธิดา วู๊ด และครอบครัว)

ตำบลปากท่อ  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่  ๓ เมษายน พ.. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น.

.............................................

 

ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

เกล้ากระหม่อมฉัน  แม่ชีอรรณอัมไพ  ภาสศักดิ์ชัย    ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เลขาธิการมูลนิธิธรรมจารินีวิทยาในพระอุปถัมภ์ ฯ  ผู้ช่วยเลขานุการสถาบันแม่ชีไทย  ในนามคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี ๒๕๖๐  ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์  ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย    ครั้งนี้  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันประมาณมิได้  กิจการของคณะแม่ชีไทยได้ดำเนินการด้วยดีเสมอมา  ตามวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  คณะแม่ชีไทยได้มีพลังในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ สืบต่อมาได้  ก็ด้วยพระบารมีองค์อุปถัมภ์  ที่ทรงแผ่พระบารมีคุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมให้ร่มเย็นเป็นสุขและเป็นพลังในการดำเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้   คณะแม่ชีไทยขอถวายปณีธานว่า   จะสร้างสามัคคีธรรมเป็นพลังในการดำเนินกิจการต่าง ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดไป   เกล้ากระหม่อฉันขอถวายรายงานกิจการที่ดำเนินมาในรอบปีดังนี้

โครงการด้านการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ธรรมจาริณีวิทยา   ที่สาขาสถาบันแม่ชีไทยปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมแก่แม่ชีและเยาวชนสตรีจากทั่วประเทศ  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่  สร้างความเข้มแข็งภายใน  ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม  และสร้างความเข้มแข็งภายนอก  ตามโครงการทักษะอาชีพ เพื่อให้เยาวชนสตรีมีชีวิตใหม่  เป็นคนดี  คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมามีนักเรียนจำนวน ๖๕๕  คน  คณะครูและบุคลากร  จำนวน ๕๑  ท่าน  และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มหาปชาบดรเถรีวิทยาลัย  ที่อำเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา  นอกจากนี้สถาบันแม่ชีไทยยังได้ดำเนินโครงการตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้

โครงการศาสนทายาทบวชแม่ชีน้อย  จำนวน ๑๕๐  คน  ที่สำนักแม่ชีรัตนไพบูลย์  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  และที่สวนปฏิบัติธรรมนิพพุนิล  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปฏิบัติธรรมและเดินธรรมยาตรา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนรัชกาลที่ ๙  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ    รอย  ๘๔  พรรษา  ที่สำนักแม่ชีไทยทัพโพธิ์ทอง  อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี

โครงการปฏิบัติธรรม    สำนักสาขาต่าง ๆ  ดังนี้

สำนักแม่ชีไทยสันติวิริยะ  อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง

สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิต ฯ  อำเภอปลาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักแม่ชีบุญปัญญานุสรณ์  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักแม่ชีไทยสวนป่าสันตินันทวัน  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย  มูลนิธิธรรมานุรักษ์  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักแม่ชีไทยพัฒนาบ้านตาด  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักชีธรรมสถานแม่ชีไทยสวนป่าภูกระแต  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  สาขาบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

รวมทั้งหมด  ๔๘  โครงการ  มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนและฆราวาสทั่วไป  ทั้งหมด  ๔๑,๒๕๑  คน

ในโครงการต่าง ๆ ที่คณะแม่ชีได้จัดทำ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้กับเยาวชน  และเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม

คณะแม่ชีทั้งหลายได้พร้อมใจร่วมกันทำความดีผ่านโครงการต่าง ๆ  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ องค์อุปถัมภ์ผู้ประเสริฐ  ด้วยความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ  มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

บัดนี้  ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว  ขอประทานกราบทูลฝ่าพระบาท  ทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี  ๒๕๖๐   และประทานพระราชดำรัส  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นมงคลชีวิต  แก่คณะแม่ชีไทยและผู้มาเฝ้าทั้งปวง                            

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

การประชุมใหญ่ปี  ๒๕๖๐  ครบวาระการเป็นกรรมการสถาบันแม่ชีไทย  วาระละ    ปี  จึงมีการเลือกตั้งใหม่  ๒๕  ท่าน เป็นกรรมการบริหารสถาบันแม่ชีไทย  ได้แม่ชีสโรชา   ไชยเกตุ  เป็นประธานสถาบันแม่ชีไทย แม่ชีอรรณอัมไพ  ภาสศักดิ์ชัย  เป็นเลขานุการสถาบันแม่ชีไทย

งานประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี  วันที่ ๒-๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ปีนี้  คณะกรรมการบริหารสถาบันแม่ชีไทย ครบวาระ    ปี จึงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันแม่ชีไทย ขึ้นมาใหม่ทั้งชุด  ปีนี้เลือกแล้วได้ประธานท่านใหม่ คือ  แม่ชีสโรชา  ไชยเกตุ  เป็นประธานกรรมการสถาบันแม่ชีไทย แม่ชีวรี  ชื้อทัศนะประสิทธิ์ และแม่ชีดารณี  จันทราวุฒิ เป็นรองประธานสถาบันแม่ชีไทย ฯ แม่ชีอรรณอัมไพ  ภาสศักดิ์ชัย  เป็นเลขานุการสถาบันแม่ชีไทย  คณะกรรมการบริหารสถาบันแม่ชีไทย มี  ๒๕  ท่าน    ปี ครบวาระ

๖. กิจกรรมโครงการโครงการบวชหมู่แม่ชีไทยเนกขัมมจาริณีและเดินธรรมยาตรา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงเจริญพระชันษา ครบ ๖๐ ปี

    โครงการเริ่มระหว่างวันที่     - ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดโดยมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และสถาบันแม่ชีไทย    สาขาสถาบันแม่ชีไทยปากท่อ  ต.ปากท่อ  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี  ในวันที่     - ๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  พิธีบวชและปฏิบัติธรรม ณ สาขาสถาบันแม่ชีไทยปากท่อ  ต.ปากท่อ  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

วันที่     สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา  ๐๔.๓๐ น.  ไปรอขึ้นรถ  เวลา  ๐๕.๐๐ น. รถออกจากสาขา

สถาบันแม่ชีไทยปากท่อ  ไป  อ.บ.ต. ดอนคา  อ.บางแพ จ.ราชบุรี  เวลา ๐๖.๓๐ น. เดินธรรมยาตรา  จาก อ.บ.ต.  ดอนคา เข้าสู่ สำนักแม่ชีไทยทัพโพธิ์ทอง  เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. เวียนเทียนทักษิณาวรรตมหาเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี  เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารเพล  เวลา ๑๓.๐๐ น.  สวดมนต์   ภาวนา  ฟังธรรมเทศนา  เวลา ๑๔.๓๐ น. เดินทางกลับไปยัง สาขาสถาบันแม่ชีไทยปากท่อ ต.ปากท่อ  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี  เวลา ๑๘.๓๐ น. จุดเทียนถวายพระพร
สำนึกพระคุณแม่

พระคุณแม่   เลิศฟ้า   มหาสมุทร    พระคุณแม่  สูงสุด  มหาศาล

พระคุณแม่   เลิศกว่า  สุธาธาร            ใครจะปาน   แม่ฉัน   นั้นไม่มี

    อันพระคุณ  ใคร ใคร  ในพิภพ        ยังรู้จบ  แจ้งคำ  มาพร่ำขาน

แม่และพ่อ  มีคุณต่อบุตร  สุดประมาณ    ขอกราบกราน  ระลึกถึง  ซึ้งพระคุณ

เจ้าข้าเอ๋ย  ใครหนอใคร  ให้กำเนิด        จึงก่อเกิด   เติบใหญ่  ด้วยไออุ่น

ทั้งกล่อมเกลี้ยง  เลี้ยงลูกมา  ด้วยการุณ    ช่วยค้ำจุน  จนรอดพ้น  เป็นคนมา

ถึงลำบาก  ร่างกาย  ใจห่วงลูก            ด้วยพันผูก  ดวงใจ  ให้ห่วงหา

หัวอกใคร  จะอุ่นเท่า  อีกเล่าหนา        คอยปลอบเช็ด  น้ำตา  คราระทม

เป็นแดนใจ  ใสสะอาด  ปราศกิเลส        เป็นสรรรเพ็ชญ์  ของบุตร  พิสุทธิ์สม

ความรักเปี่ยม  เมตตา  น่านิยม            ประดุจลม  โชยเย็น  ใครเห็นดี

หอบสังขาร  ทำงาน  เลี้ยงลูกน้อย        เกรงจะด้อย  ใจทราม  ต่ำศักดิ์ศรี

จึงส่งให้  ได้ศึกษา  วิชามี            ให้ได้ดี  กว่าแม่พ่อ  หวังรอคอย

เหมือนนกกา  หาเหยื่อ  มาเผื่อลูก        เปรอความสุข  หาทรัพย์ไว้  ให้ใช้สอย

ยามไกลพราก  จากอุรา  ตั้งตาคอย        ใจละห้อย  นอนสะอื้น  ขื่นขมทรวง

กว่าลูกลูก  จะสำนึก  พระคุณท่าน        ช่างเนินนาน  บ้างชีวา  ลาลับล่วง

บ้างก็ป่วย  จนแทบ  สิ้นแดดวง        ลูกจึงห่วง  เอาใจใส่  ในกายา

อย่าให้รอ  ใกล้ตาย  จึงกลายใกล้        เป็นศพไป  จึงรู้บุญ  คุณท่านหนา

ยามท่านอยู่  ควรรู้ชัด  สร้างศรัทธา        ตอบแทนคุณ   มารดา   บิดาเอย

ขอน้อมนอบ  หมอบกราบแท้ พระแม่แก้ว    สำนึกแล้ว  ความเลว  เคยเหลวไหล

ลูกซึ้งแล้ว  แนววิถี  ที่เป็นไป            แม่ช้ำใจ  เพราะลูกมา  จนชาชิน

ลูกสร้างกรรม  ทำบาป กราบเท้าแม่        ซึ้งใจแท้  แม่อภัย  ให้หมดสิ้น

น้ำตาแม่  แต่ละหยด  ที่รดริน            ลูกถวิล  ดังน้ำกรด  รดหัวใจ

ลูกขอบวช  แทนพระคุณ  คุณแม่แล้ว        ร่มโพธิ์แก้ว  โพธิ์ทอง  ของลูกเอ๋ย

อันกุศล  ผลบุญ  ที่คุ้นเคย            ขอชดเชย  คุณแม่พลัน  กตัญญู 

๗.กิจกรรมโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยกรรมการสถาบันแม่ชีไทย,กรรมการมูลนิธิฯ ได้ไปช่วยเหลือหลายแห่งแต่นำมาลงกิจกรรมแห่งเดียว

ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โครงการแม่ชีไทยปันน้ำใจ  สู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดย มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถาบันแม่ชีไทย และสมาคมสถาบันแม่ชีไทย นำโดยแม่ชีสโรชา  ไชยเกตุ ประธานสถาบันแม่ชีไทย  แม่ชีวรี  ชื้อทัศนะประสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ แม่ชีดารณี  จันทราวุฒิ เหรัญญิกสมาคมสถาบันแม่ชีไทย และกรรมการท่านอื่น ๆ ร่วมแจกของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม    ทางคณะแม่ชีได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จังหวัดเลยให้ชาวบ้านผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมตามหมู่บ้านได้มารับสิ่งของที่คณะแม่ชีไทยได้นำมาช่วยเหลือครั้งนี้ ๑,๐๐๐  ชุด  ณ วัดโพนงาม  อ.เมือง  จ. เลย

  กิจกรรมจัดงานวันก่อตั้งสถาบันแม่ชีไทยประจำปี ทุกปี  ปี ๒๕๖๐  ได้จัดที่อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม เป็นอาคารเป็นสำนักงานมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ และที่ทำการสถาบันแม่ชีไทย แห่งใหม่

 

วันที่  ๒๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันแม่ชีไทย  มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัด

งานวันก่อตั้งสถาบันแม่ชีไทยเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีครบรอบ  ๔๘ ปี ที่ก่อตั้งสถาบันแม่ชีไทย ขึ้นมา ณ

อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม เป็นอาคารสำนักงานมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ และที่ทำการสถาบันแม่ชีไทย

เลขที่ ๑๙ ซ.รามอินทรา ๑๔ แยก ๖ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ เวลา ๐๙.๔๕ น.  แม่ชีช้อย  มณีขาว

ประธานมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ จุดธูปเทียน   เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์รับทักษิณานุปาทาน  เวลา

๑๐.๒๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และแม่ชี

พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร ประธานสถาบันแม่ชีไทย ประธานมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ  กรวดน้ำ อุทิศให้

บุพการีผู้มีอุปการคุณต่อองค์กรของแม่ชีไทย เวลา ๑๒.๐๐น.  ทอดผ้าป่าสามัคคี  เวลา ๑๒.๓๐ น. แม่ชีอาสา

พัฒนาพิจารณาผ้าบังสุกุล  เสร็จพิธี ๑๓.๐๐ น. ประชุมกรรมการ-อนุกรรมการ สถาบันแม่ชีไทย  และรับ

ลงทะเบียนทำบัตรสมาชิกสมาคมสถาบันแม่ชีไทย เพิ่งจดทะเบียนเป็นสมาคมสถาบันแม่ชีไทย ได้ในเดือน

กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

๙. กิจกรรมร่วมสัมมนากับองค์กรอื่น ๆ  ระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะต่อไป

วันที่    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แม่ชีอรุณ  เพชรอุไร เลขานุการมูลนิธิ ฯ แม่ชีตาลอ่อน  อ่อนอำพันธ์ กรรมการมูลนิธิฯ แม่ชีรวิวรรณ  มีอาษา  กรรมการสถาบันแม่ชีไทย ได้ไปร่วมสัมมนา เรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านศาสนาและด้านพุทธศาสนา”  จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา  ในคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมกับกรมการศาสนา  และสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ  ในพระบรมราชูปถัมภ์    ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ห้องหมายเลข ๓๐๖-๓๐๔ ชั้น    อาคารรัฐสภา  เพื่อระดมความคิดเห็นจะนำหลักศาสนาและพุทธศาสนาเสนอการแก้ปัญหาและช่วยเหลือสังคมปัจจุบันให้ดีขึ้นอย่างไร   จะต้องเดินแนวไหน  เพื่อเสนอ รัฐบาลต่อไป

๑๐. กิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม    สำนักปฏิบัติธรรมมงคลสุรนารี บ้านหนองกก  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  เป็นศูนย์พัฒนาจิตตนค้นธรรมปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์  ของต้นเดือน ทุกเดือน

โครงการปฏิบัติธรรม    สำนักปฏิบัติธรรมมงคลสุรนารี บ้านหนองกก  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของมูลนิธิฯ  เป็นศูนย์พัฒนาจิตตนค้นธรรม  ร่วมกันปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์  ของต้นเดือน ทุกเดือน ติดต่อแม่ชียุพิน  ดวงจันทร์  โทร.๐๘๑-๗๐๒-๒๐๗๖แม่ชีปราณี  แจ้งบุญ โทร.๐๙๗-๑๙๕-๔๙๓๒  ฟรี ไม่เสียใช้จ่าย  พื้นที่ตรงนี้ติดกับมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย เป็นวิทยาลัยแม่ชีและสตรี ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ มีการจัดตั้งขึ้นมาโดยแม่ชีคุณหญิงขณิษฐา  วิเชียรเจริญ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ ขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับ “วิทยาลัย” ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย