ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม

  สำนักปฏิบัติธรรมมงคลสุรนารี บ้านหนองกก  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  เป็นศูนย์พัฒนาจิตตนค้นธรรมปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์  ของต้นเดือน ทุกเดือนโครงการปฏิบัติธรรม  ณ  สำนักปฏิบัติธรรมมงคลสุรนารี บ้านหนองกก  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา  ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของมูลนิธิฯ  เป็นศูนย์พัฒนาจิตตนค้นธรรม  ร่วมกันปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์  ของต้นเดือน ทุกเดือน ติดต่อแม่ชียุพิน  ดวงจันทร์  โทร.๐๘๑-๗๐๒-๒๐๗๖แม่ชีปราณี  แจ้งบุญ โทร.๐๙๗-๑๙๕-๔๙๓๒  ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  พื้นที่ตรงนี้ติดกับมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย เป็นวิทยาลัยแม่ชีและสตรี ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ มีการจัดตั้งขึ้นมาโดยแม่ชีคุณหญิงขณิษฐา  วิเชียรเจริญ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ ขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับ “วิทยาลัย” ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 


 

ขอเชิญแม่ชีทั่วประเทศร่วมประชุมคณะแม่ชีไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ในวันที่  ๒-๔  เมษายน  ๒๕๖๑

ขอเชิญแม่ชีทั่วประเทศร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวโรกาสเสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่๙  ทรงเป็นประธารเปิดการประชุมคณะแม่ชีไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ต.ปากท่อ  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑โดยพร้อมเพรียงกัน

ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา (อาคาร กุลธิดา วู๊ด และครอบครัวตำบลปากท่อ  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี    การประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยทุกปี ได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙   ทรงเสด็จเปิดงานประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี มาโดยตลอด

    การประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี  จัดโดยมูลนิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และสถาบันแม่ชีไทย  โทร.๐๒-๐๐๙-๒๒๐๙