แผนผังคณะกรรมการ


คณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย
  1. คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน ๒๕ ท่าน
  2. อนุกรรมการ เป็นกรรมการช่วยในภารกิจทั่วไป หรือกรรมการช่วยเฉพาะกิจ


คณะกรรมการบริหารสถาบันแม่ชีไทย ดำรงตำแหน่งวาระละ ๔ ปี
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๒๕๑๒ - ๒๕๖๐ วาระประธานสถาบันแม่ชีไทยดำรงตำแหน่ง สมัยละ ๔ ปี

 

           ๑. แม่ชีญาณี ศิริโวหาร         
                  ประธานสถาบันแม่ชีไทย  ๒  สมัย             

  ๒. แม่ชีละม้าย  บุตรเมฆ
ประธานสถาบันแม่ชีไทย  ๑ สมัย

 

   ๒.แม่ชีละม้าย บุตรเมฆ     
ประธานสถาบันแม่ชีไทย  ๑ สมัย
 

๓. แม่ชีบุญเลี้ยง  แออ่วม
ประธานสถาบันแม่ชีไทย   ๒  ปี 

๔.แม่ชีจำลองลักษณ์   คงสาหร่าย
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๑ สมัย

๔.แม่ชีจำลองลักษณ์  คงสาหร่าย
ประธานสถาบันแม่ชีไทย  ๑ สมัย
 

๕. แม่ชีรัมภา โพธิ์คำฉาย
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๑ สมัย

๖. แม่ชีทองใบ บริสุทธิ์
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๒ สมัย

๗. แม่ชีประทิน ขวัญอ่อน
ประธานสถาบันแม่ชีไทย ๕ สมัย

๘. แม่ชีสโรชา ไชยเกตุ
ประธานสถาบันแม่ชีไทย สมัยปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประวัติ


(แม่ชีวรี ชื้อทัศนประสิทธิ์ เป็นเลขานุการสถาบันแม่ชีไทย หลายสมัย ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๐)
หน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย
๑.เป็นคณะกรรมการฝ่ายการพัฒนาและปกครองคณะแม่ชีไทย
๒. ออกกฏระเบียบการพัฒนา การปกครอง คณะแม่ชีไทย ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ
๓.บังคับใช้กฏระเบียบ ดูแลความประพฤติของคณะแม่ชีและแม่ชีทั่วไป
๔. เป็นคณะกรรมการสนองงานโครงการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
๕. ค้นคว้าหาข้อมูลแม่ชีไทย บันทึกความเป็นมา คัดกรองเพื่อเป็นประวัติแม่ชีไทย
๖. ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี
สมาชิกสถาบันแม่ชีไทย
๑. สำนักแม่ชีของวัด
๒.สำนักแม่ชีที่อยู่นอกวัดและตั้งขึ้นเองเฉพาะแม่ชี
สำนักงานสถาบันแม่ชีไทย
อยู่ที่สำนักงานมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ (สมัย ๒๕๑๒- ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ ) ติดต่อได้ที่ มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กทม.(แต่เริ่มแรก สมัยหลวงพ่อสมเด็จพระญาณสังวร)
ประตูสำนักงานมูลนิธิฯ ที่วัดบวรฯ และห้องทำงาน ชั้น ๑ ตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
 
 

สำนักงานสถาบัน แม่ชีไทย อยู่ที่สำนักงาน มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ ติดต่อได้ที่ มูลนิธิ สถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม เลขที่ ๑๙ ซ.รคามอินทรา ๑๔ แยก ๖ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ โทร.๐๒-๐๐๙-๒๒๐๙ 

สำนักงานมูลนิธิ ฯ แห่งใหม่ ปัจจุบัน อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม ชั้น ๓ เป็นที่ทำการสถาบันแม่ชีไทย ชั้น ๒ เป็นสำนักงานมูลนิธิ ฯ
ชั้น ๑ เป็นห้องรับรอง และห้องประชุมเล็ก ๆ

ถ่ายภาพหมู่ที่สนามหน้าตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.๒๕๑๔
​จดทะเบียนมูลนิธิ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๑๕ ชื่อว่า “มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย” มีคณะกรรมการ ๙-๓๐ท่าน มีทั้งแม่ชีและฆราวาส เลือกจากผู้ที่ก่อตั้งทุนนิธิฯ ลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคือผู้ก่อตั้งนิธิฯ ลงทะเบียนไว้
 

พ.ศ.๒๕๒๐
ทรงรับอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๐


พ.ศ.๒๕๒๘
จดทะเบียนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ที่จดทะเบียนล่าช้าเพราะมีเหตุขัดข้องทางฝ่ายบุคคล

 
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ ๒๕๑๕ - ๒๕๕๘
๑. แม่ชีญาณี ศิริโวหาร วัดปากน้ำภาษีเจริญ (ท่านแรก)
๒.แม่ชีบุญเลี้ยง แออ่วม สำนักสงบจิต เขตพระโขนง กรุงเทพ ฯ
๓.แม่ชีรัมภา โพธิ์คำฉาย วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
๔. แม่ชีช้อย มณีขาว สำนักสงบจิต วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


(แม่ชีอรุณ เพชรอุไร เป็นเลขานุการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ หลายสมัย ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๐)
คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ ดำรงตำแหน่งวาระละ ๔ ปี
กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการมูลนิธิ ฯ ๒๕๑๒ - ๒๕๖๐ ดำรงตำแหน่ง วาระ ละ ๔ ปี

 

๑. แม่ชีญาณี ศิริโวหาร
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ๒ สมัย

๒.แม่ชีบุญเลี้ยง แออ่วม
​กรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ๒ ปี
 

๓. แม่ชีรัมภา โพธิ์คำฉาย
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯ ๖ สมัย

๔.แม่ชีช้อย มณีขาว
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ ๑ สมัย ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ๑ สมัย
รวม ๒ สมัย


 
วัตถุประสงฆ์
๑. เพื่อส่งเสริมแนวคิด แนวปฏิบัติ ของแม่ชีไทย ให้เป็นไปสู่แนวปฏิบัติตามาพุทธพจน์ พุทธภาษิต เป็น แนวเดียวกัน และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระผู้ปกครองแผ่นดิน โดยทศพิธราชธรรม
๒.เพื่อสงเคราะห์แม่ชีไทย และผู้ควรสงเคราะห์อื่นตามมติคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ
๓.เพื่อส่งเสริมฐานะของแม่ชีไทย ให้ได้รับการศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ไม่ขัดต่อภาวะ แม่ชี
๔. เพื่อตั้งโรงเรียน วิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่นเพื่อสอนนักเรียน นักศึกษา และแม่ชี ให้ได้รับความรู้ ความสามารถทางด้านธรรมศึกษา บาลีศึกษา สามัญศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และวิชาอื่นๆ ที่ไม่ ขัดต่อภาวะแม่ชี
๕. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณะประโยชน์เพื่อ สาธารณประโยชน์

หน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ
  1. บริหารจัดการการเงิน และทรัพย์สินของมูลนิธิฯ และร่วมกันรับผิดชอบ
  2. ร่วมกับคณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย จัดทำโครงการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ
  3. ทำงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย
  4. จัดทำระเบียบการ การก่อตั้งสำนัก/ธรรมสถานของมูลนิธิฯ และบังคับใช้ระเบียบการ
  5. เป็นคณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการสถาบันแม่ชีไทย ในการปกครองคณะแม่ชีไทย
  6. ดูแลการดำเนินการในสำนัก/ธรรมสถานของมูลนิธิฯ
สำนัก/ธรรมสถานของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯ
มีผู้บริจาคที่ดินให้มูลนิธิฯ จึงได้ตั้งเป็นสำนักเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการของมูลนิธิฯ เป็นที่ปฏิบัติธรรมและพักอาศัยของแม่ชีและสตรีผู้ปฏิบัติธรรม
 ๑. สำนักพรหมจารินีสันติอัมพวัน ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ติดต่อ  แม่ชีทองอยู่ (เพ็ญ) พรพันธ์บุญปลูก โทร. (๐๙๑) ๐๙๒-๒๒๗๘ (ที่ปฏิบัติธรรม)
๒. สำนักสันตินิวาส (หน้าวัดไกลกังวล) อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ติดต่อ แม่ชีวิลาสินี โพธิ์นา โทร. (๐๘๖) ๘๑๓-๕๒๐๒ (อบรมธรรมะ)
๓. สำนักสันติมาคม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ติดต่อ แม่ชีกรุณา โพธิ์รักษา
โทร.(๐๓๗) ๔๐๓-๔๐๑ (๐๘๑) ๘๗๔-๙๔๔๕ (ศูนย์อบรมธรรมะ)
๔. สำนักรัตนไพบูลย์ ถนนรามอินทรา กม. ๔ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ติดต่อ แม่ชีพวงทอง มีสวัสดิ์ (๐๙๐) ๒๓๕-๕๒๙๒(อบรมธรรมะ)
๕. สำนักแม่ชีไทยปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ติดต่อ แม่ชีประทิน ขวัญอ่อน
แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย โทร. (๐๓๒)๒๘๑-๐๕๘ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
(ศึกษาสงเคราะห์)
๖. สำนักแม่ชีไทยส่วนภูมิภาค บ้านอู่ตะเภา ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ติดต่อ แม่ชีพวัง วงศ์จันทร์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ( อบรม ธรรมะ)
๗. สำนักสันตินันทวัน (วัดป่าหนองบัว) ต. หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ติดต่อ แม่ชีโอภาสินี สอนธิราช (๐๘๔) ๖๒๓-๙๖๘๗, แม่ชีสรัญญา มั่นประกอบ (๐๘๒) ๑๗๑-๖๖๖๙
(ศูนย์เรียนอภิธรรม ศูนย์อบรมธรรมะ)
๘. สำนักแม่ชีไทยธารทิพย์คีรีวัน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ติดต่อ แม่ชีจันทร์ โปร่งผดุง (๐๘๐) ๖๘๘-๕๒๙๖ (ธรรมสถานพักใจใกล้ธรรมชาติ)
๙. สำนักเนกขัมจาริณี (หลังเขาหลวง) ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ติดต่อ แม่ชีวิไลพร   มิ่งมา โทร. (๐๙๕)๗๗๙- ๑๑๑๓ (ศูนย์อบรมธรรมะ)
๑๐. สำนักสันติวิริยะ ต. น้ำเป็น หมู่ 1 อ.เขาชะเมา (แกลง) จ.ระยอง
ติดต่อ แม่ชีดาวฟ้า โพธิ์ปัญญา โทร. (๐๖๒) ๔๑๖-๔๔๕๑ (๐๘๗) ๓๔๑-๕๙๕๖
(อบรมธรรมะ)
๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมสถิต ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อ แม่ชีดุษฏี ชิดใจ
โทร. (๐๙๕)๖๒๕-๔๕๙๕ (อบรมธรรมะ)
๑๒. สำนักชีธรรมสถานแม่ชีไทยสวนป่าภูกระแต ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ติดต่อ
แม่ชีบุญฮู้ พรมเทพ (๐๘๑)๐๗๑- ๗๕๑๓ แม่ชีตาลอ่อน อ่อนอำพันธ์ (๐๘๖) ๒๓๐-๕๖๙๙
แม่ชีสมหมาย คำสุรีย์ (๐๘๖)๐๖๖-๑๙๕๐(ธรรมสถานที่พักใจใกล้ธรรมชาติ อบรมธรรมะ)

๑๓. สำนักสุพรหมยานเถรานุสรณ์ บ้านแม่อาว ต. นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ. ลำพูน
ติดต่อ แม่ชีอรุณ เพชรอุไร แม่ชีมะลิ ดีจริง โทร. (๐๘๕)๔๘๓-๑๘๖๙
(ธรรมสถานพักใจใกล้ธรรมชาติ)
๑๔. สำนักสวนวนาสันติ ต. หนองจอก อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี ติดต่อ แม่ชีกิมล้อ
นามสวัสดิ์ แม่ชีจำเนียร แสงหล่อ โทร. (๐๓๒)๔๕๒-๔๖๔(ที่ปฏิบัติธรรม)
๑๕. สำนักธรรมะเมตตา ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ติดต่อ แม่ชีบุญเรือง
บุญปัญญา แม่ชีสุแก่นธรรม คำยอง โทร. (๐๘๙)๑๖๗-๒๕๗๕ (อบรมธรรมะและกศน.)
๑๖. สำนักสร้อยพลอยสันตจิต หมู่ 7 ถนนเพิ่มสิน-ออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ ติดต่อ สอบถาม โทร.(๐๘๑)๙๒๘-๔๗๕๗ (ที่ปฏิบัติธรรม)
๑๗. สำนักแม่ชีไทย ๓๕/๑ หมู่ ๔ ถนนบางกระดี่ ซอยเพชรวิฑูณย์ แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ติดต่อ แม่ชีโธรติ ศรีปภาวสุ
โทร. (๐๒) ๘๖๙- ๔๘๘๑ (๐๘๕)๔๘๐-๐๘๑๙๙ (สถานที่ปฏิบัติธรรม)
๑๘. สำนักแม่ชีดำรงค์อารยะธรรม (ถ้ำเขาหิน) ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี
ติดต่อ แม่ชีธัญวดี บุญกระเตื้อง โทร. (๐๘๔) ๔๖๒-๔๓๑๑๗๕๗๐(๐๖๑)๖๔๑-๖๖๕๐
(ศูนย์อบรมธรรมมะ)
๑๙. สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ
แม่ชีสโรชา ไชยเกตุ โทร. (๐๘๙) ๕๐๒-๐๔๙๕ แม่ชีอรุณ แก้วศรีงาม
โทร. (๐๘๗) ๐๒๔-๔๙๔๖ (ศูนย์อบรมธรรมะ คืนคนดีสู่สังคม)
๒๐. สำนักแม่ชีไทยปฏิบัติธรรม มงคลสุรนารี ติดต่อ แม่ชียุพิน ดวงจันทร์
(๐๘๑)๗๐๒-๒๐๗๖ แม่ชีปราณี แจ้งบุญ (๐๘๗) ๐๔๓-๐๔๑๗ ที่ตั้งโครงการวิทยาลัยแม่ชี ( มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทร. (๐๔๔)๒๔๙-๕๐๕ แม่ชีศรีสลับ อุปมัย (๐๘๑)๑๙๔-๑๘๓๕,(๐๘๗)๘๖๒-๕๑๕๑
แม่ชีดวงพร คำหอมกุล (๐๘๑) ๒๖๕-๙๓๒๑
๒๑. สำนักแม่ชีไทยบ้านปูแกง (ตรงข้ามวัดปูแกง) ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
ติดต่อ แม่ชีแก้ว อินทรีย์ (๐๘๕)๐๒๙-๑๒๒๖ แม่ชีนวล (๐๘๕) ๐๒๙-๒๔๔๐
(โพธิสถานธรรมที่พักใจและฝึกอาชีพ)
๒๒. สำนักแม่ชีไทยทัพโพธิ์ทอง ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ติดต่อ
แม่ชีระเบียบ มาลี โทร. (๐๘๑) ๘๕๗-๕๘๙๗ (ศูนย์อบรมธรรมะ)
๒๓. สำนักแม่ชีไทยพัฒนา บ้านหนองตาด ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ติดต่อ
แม่ชีชูใจ ปทุมนันท์ (๘๙) ๐๑๗-๒๙๙๓ แม่ชีคำพลอย โชติรัมย์ (๐๘๙) -๕๒๓-๑๘๑๗
(ศูนย์อบรม)
๒๔. สำนักแม่ชีไทยพุทธมงคลนิมิต วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ติดต่อ แม่ชีอำไพ เขียวทอง (๐๕๖) ๕๕๖-๖๑๓, (๐๕๖) ๒๒๗-๐๘๑ (ที่ปฏิบัติธรรม)
๒๕. สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านไผ่แถว ๗/๖ หมู่ ๒ ตำบลคลองขุด
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อ แม่ชีดารณี จันทราวุฒิ
โทร. (๐๙๓)๕๕๑-๕๙๕๕ (สถานที่อบรมและปฏิบัติธรรม)
๒๖.สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิต วิเศษชัยชาญ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ติดต่อ
แม่ชีบุญศรี วงษ์ปาน โทร. (๐๘๕) ๙๑๔-๘๓๔๘ (ที่ปฏิบัติธรรม)
๒๗.สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  สาขาปาย อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน ติดต่อ  แม่ชีดารณี  จันทราวุฒิ


เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดให้พระเดชพระคุณพระญาณวโรดม ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรม-หอประชุมอเนกประสงค์ และอาคารอำนวยการเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ณ สถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยฯ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พระเดชพระคุณพระญาณวโรดม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลังเสร็จสิ้นการวางศิลาฤกษ์แล้วได้ดูแปลน จำลองวิทยาลัย และได้ฝากฝังเจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้ช่วยดูแลสนับสนุนมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยต่อไปด้วย พระเดชพระคุณพระญาณวโรดมเป็นผู้มีความเมตตาต่อวิทยาลัยของแม่ชีเป็นอันมาก สมณศักดิ์สูงขึ้นของท่านตามลำดับ คือ พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระศรีวิสุทธิญาณ” พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชสุมนต์มุนี” พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพกวี” พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ “พระธรรมรัชมุนี” พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองหิรัญบัฏ ที่ “พระญาณวโรดม” พ.ศ. ๒๕๔๖ สถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่ “สมเด็จพระญาณวโรดม” หลวงพ่อสมเด็จฯ ได้เขียนเรื่องราวที่ ท่านได้อนุเคราะห์แม่ชีหลายๆ เรื่อง เช่นเรื่องบาลีศึกษาของแม่ชี อุบาสก และอุบาสิกา ฯ

 
โครงการต่าง ๆ ที่ทำในส่วนกลางของสำนักงานมูลนิธิ ฯ
และทำในพื้นที่ต่าง ๆ คือสำนักแม่ชีของมูลนิธิฯ
โครงการสอนเด็กนอกระบบ (เด็กชาวเขาและเด็กพื้นราบ)
โครงการอบรมวิทยากรวิชาชีพ
โครงการส่งวิทยากร ไปอบรมวิชาชีพและวิชาต่างๆ
โครงการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ
โครงการอบรมค่ายจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)
โครงการอบรมเยาวชน
โครงการจัดตั้งสถานศึกษา(โรงเรียน วิทยาลัย)
โครงการต่าง ๆในอนาคต