สำนัก/ธรรมสถาน

สำนัก/ธรรมสถานของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยฯ
มีผู้บริจาคที่ดินให้มูลนิธิฯ จึงได้ตั้งเป็นสำนักเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการของมูลนิธิฯ
เป็นที่ปฏิบัติธรรมและพักอาศัยของแม่ชีและสตรีผู้ปฏิบัติธรรม

๑. สำนักพรหมจารินีสันติอัมพวัน ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ติดต่อ แม่ชีทองอยู่ (เพ็ญ) พรพันธ์บุญปลูก โทร. (๐๙๑) ๐๙๒-๒๒๗๘ (ที่ปฏิบัติธรรม)

๒. สำนักสันตินิวาส (หน้าวัดไกลกังวล) อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ติดต่อ แม่ชีวิลาสินี โพธิ์นา โทร. (๐๘๖) ๘๑๓-๕๒๐๒ (อบรมธรรมะ)

๓. สำนักสันติมาคม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ติดต่อ แม่ชีกรุณา โพธิ์รักษา
โทร.(๐๓๗) ๔๐๓-๔๐๑ (๐๘๑) ๘๗๔-๙๔๔๕ (ศูนย์อบรมธรรมะ)

๔. สำนักรัตนไพบูลย์ ถนนรามอินทรา กม. ๔ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ติดต่อ แม่ชีพวงทอง มีสวัสดิ์ (๐๙๐) ๒๓๕-๕๒๙๒(อบรมธรรมะ)

๕. สำนักแม่ชีไทยปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ติดต่อ แม่ชีประทิน ขวัญอ่อน
แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย โทร. (๐๓๒)๒๘๑-๐๕๘ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
(ศึกษาสงเคราะห์)

๖. สำนักแม่ชีไทยส่วนภูมิภาค บ้านอู่ตะเภา ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ติดต่อ แม่ชีพวัง วงศ์จันทร์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ( อบรม ธรรมะ)

๗. สำนักสันตินันทวัน (วัดป่าหนองบัว) ต. หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ติดต่อ แม่ชีโอภาสินี สอนธิราช (๐๘๔) ๖๒๓-๙๖๘๗, แม่ชีสรัญญา มั่นประกอบ (๐๘๒) ๑๗๑-๖๖๖๙
(ศูนย์เรียนอภิธรรม ศูนย์อบรมธรรมะ)

๘. สำนักแม่ชีไทยธารทิพย์คีรีวัน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ติดต่อ แม่ชีจันทร์ โปร่งผดุง (๐๘๐) ๖๘๘-๕๒๙๖ (ธรรมสถานพักใจใกล้ธรรมชาติ)

๙. สำนักเนกขัมจาริณี (หลังเขาหลวง) ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ติดต่อ แม่ชีวิไลพร   มิ่งมา  โทร. (๐๙๕)๗๗๙-๑๑๑๓ (ศูนย์อบรมธรรมะ)

๑๐. สำนักสันติวิริยะ ต. น้ำเป็น หมู่ 1 อ.เขาชะเมา (แกลง) จ.ระยอง
ติดต่อ แม่ชีดาวฟ้า โพธิ์ปัญญา โทร. (๐๖๒) ๔๑๖-๔๔๕๑ (๐๘๗) ๓๔๑-๕๙๕๖
(อบรมธรรมะ)

๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมสถิต ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อ แม่ชีดุษฏี ชิดใจ
โทร. (๐๙๕)๖๒๕-๔๕๙๕ (อบรมธรรมะ)

๑๒. สำนักชีธรรมสถานแม่ชีไทยสวนป่าภูกระแต ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ติดต่อ
แม่ชีบุญฮู้ พรมเทพ (๐๘๑)๐๗๑- ๗๕๑๓ แม่ชีตาลอ่อน อ่อนอำพันธ์ (๐๘๖) ๒๓๐-๕๖๙๙
แม่ชีสมหมาย คำสุรีย์ (๐๘๖)๐๖๖-๑๙๕๐(ธรรมสถานที่พักใจใกล้ธรรมชาติ อบรมธรรมะ)

๑๓. สำนักสุพรหมยานเถรานุสรณ์ บ้านแม่อาว ต. นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ. ลำพูน
ติดต่อ แม่ชีอรุณ เพชรอุไร แม่ชีมะลิ ดีจริง โทร. (๐๘๕)๔๘๓-๑๘๖๙
(ธรรมสถานพักใจใกล้ธรรมชาติ)

๑๔. สำนักสวนวนาสันติ ต. หนองจอก อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี ติดต่อ แม่ชีกิมล้อ
นามสวัสดิ์ แม่ชีจำเนียร แสงหล่อ โทร. (๐๓๒)๔๕๒-๔๖๔(ที่ปฏิบัติธรรม)

๑๕. สำนักธรรมะเมตตา ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ติดต่อ แม่ชีบุญเรือง
บุญปัญญา แม่ชีสุแก่นธรรม คำยอง โทร. (๐๘๙)๑๖๗-๒๕๗๕ (อบรมธรรมะและกศน.)

๑๖. สำนักสร้อยพลอยสันตจิต หมู่ 7 ถนนเพิ่มสิน-ออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ ติดต่อ สอบถาม โทร.(๐๘๑)๙๒๘-๔๗๕๗ (ที่ปฏิบัติธรรม)

๑๗. สำนักแม่ชีไทยบางขุนเทียน ๓๕/๑ หมู่ ๔ ถนนบางกระดี่ ซอยเพชรวิฑูณย์ แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ติดต่อ แม่ชีโธรติ ศรีปภาวสุ
โทร. (๐๒) ๘๖๙- ๔๘๘๑ (๐๘๕)๔๘๐-๐๘๑๙๙ (สถานที่ปฏิบัติธรรม)

๑๘. สำนักแม่ชีดำรงค์อารยะธรรม (ถ้ำเขาหิน) ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี
ติดต่อ แม่ชีธัญวดี บุญกระเตื้อง โทร. (๐๘๔) ๔๖๒-๔๓๑๑๗๕๗๐(๐๖๑)๖๔๑-๖๖๕๐
(ศูนย์อบรมธรรมมะ)

๑๙. สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ
แม่ชีสโรชา ไชยเกตุ โทร. (๐๘๙) ๕๐๒-๐๔๙๕ แม่ชีอรุณ แก้วศรีงาม
โทร. (๐๘๗) ๐๒๔-๔๙๔๖ (ศูนย์อบรมธรรมะ คืนคนดีสู่สังคม)

๒๐. สำนักแม่ชีไทยปฏิบัติธรรม มงคลสุรนารี ติดต่อ แม่ชียุพิน ดวงจันทร์
(๐๘๑)๗๐๒-๒๐๗๖ แม่ชีปราณี แจ้งบุญ (๐๘๗) ๐๔๓-๐๔๑๗ ที่ตั้งโครงการวิทยาลัยแม่ชี
( มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทร. (๐๔๔)๒๔๙-๕๐๕ แม่ชีศรีสลับ อุปมัย (๐๘๑)๑๙๔-๑๘๓๕,(๐๘๗)๘๖๒-๕๑๕๑
แม่ชีดวงพร คำหอมกุล (๐๘๑) ๒๖๕-๙๓๒๑

๒๑. สำนักแม่ชีไทยบ้านปูแกง (ตรงข้ามวัดปูแกง) ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
ติดต่อ แม่ชีแก้ว อินทรีย์ (๐๘๕)๐๒๙-๑๒๒๖ แม่ชีนวล (๐๘๕) ๐๒๙-๒๔๔๐
(โพธิสถานธรรมที่พักใจและฝึกอาชีพ)

๒๒. สำนักแม่ชีไทยทัพโพธิ์ทอง ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ติดต่อ
แม่ชีระเบียบ มาลี โทร. (๐๘๑) ๘๕๗-๕๘๙๗ (ศูนย์อบรมธรรมะ)

๒๓. สำนักแม่ชีไทยพัฒนา บ้านหนองตาด ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ติดต่อ
แม่ชีชูใจ ปทุมนันท์ (๘๙) ๐๑๗-๒๙๙๓ แม่ชีคำพลอย โชติรัมย์ (๐๘๙) -๕๒๓-๑๘๑๗
(ศูนย์อบรม)

๒๔. สำนักแม่ชีไทยพุทธมงคลนิมิต วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ติดต่อ แม่ชีอำไพ เขียวทอง (๐๕๖) ๕๕๖-๖๑๓, (๐๕๖) ๒๒๗-๐๘๑ (ที่ปฏิบัติธรรม)

๒๕. สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านไผ่แถว ๗/๖ หมู่ ๒ ตำบลคลองขุด
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อ แม่ชีดารณี จันทราวุฒิ
โทร. (๐๙๓)๕๕๑-๕๙๕๕ (สถานที่อบรม ที่ปฏิบัติธรรม และบ้านกึ่งวิถี)

๒๖.สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิต วิเศษชัยชาญ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ติดต่อ
แม่ชีบุญศรี วงษ์ปาน โทร. (๐๘๕) ๙๑๔-๘๓๔๘ (ที่ปฏิบัติธรรม)

๒๗.สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ สาขาปาย อ.ปาย จ.แม่ฮองสอน ติดต่อ แม่ชีดารณี  จันทราวุฒิ 
       โทร. (๐๙๓) ๕๕๑-๕๙๕๕ (ที่อบรมและปฏิบัติธรรม)

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดให้พระเดชพระคุณพระญาณวโรดม ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรม-หอประชุมอเนกประสงค์ และอาคารอำนวยการเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ณ สถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยฯ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พระเดชพระคุณพระญาณวโรดม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลังเสร็จสิ้นการวางศิลาฤกษ์แล้วได้ดูแปลน จำลองวิทยาลัย และได้ฝากฝังเจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้ช่วยดูแลสนับสนุนมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยต่อไปด้วย พระเดชพระคุณพระญาณวโรดมเป็นผู้มีความเมตตาต่อวิทยาลัยของแม่ชีเป็นอันมาก สมณศักดิ์สูงขึ้นของท่านตามลำดับ คือ พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระศรีวิสุทธิญาณ” พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชสุมนต์มุนี” พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพกวี” พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ “พระธรรมรัชมุนี” พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองหิรัญบัฏ ที่ “พระญาณวโรดม” พ.ศ. ๒๕๔๖ สถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่ “สมเด็จพระญาณวโรดม” หลวงพ่อสมเด็จฯ ได้เขียนเรื่องราวที่ ท่านได้อนุเคราะห์แม่ชีหลายๆ เรื่อง เช่นเรื่องบาลีศึกษาของแม่ชี อุบาสก และอุบาสิกา ฯ

 
โครงการต่าง ๆ ที่ทำในส่วนกลางของสำนักงานมูลนิธิ ฯ
และทำในพื้นที่ต่าง ๆ คือสำนักแม่ชีของมูลนิธิฯ
โครงการสอนเด็กนอกระบบ (เด็กชาวเขาและเด็กพื้นราบ)
โครงการอบรมวิทยากรวิชาชีพ
โครงการส่งวิทยากร ไปอบรมวิชาชีพและวิชาต่างๆ
โครงการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ
โครงการอบรมค่ายจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)
โครงการอบรมเยาวชน
โครงการจัดตั้งสถานศึกษา(โรงเรียน วิทยาลัย)
โครงการต่าง ๆในอนาคต 

แม่ชีญาณี   ศิริโวหาร
ประธานสถาบันแม่ชีไทย  ๒ สมัย

.แม่ชีละม้าย  บุตรเมฆ
ประธานสถาบันแม่ชีไทย  ๑ สมัย

แม่ชีบุญเลี้ยง    แอ่อ่วม
ประธานสถาบันแม่ชีไทย   ๒  ปี

แม่ชีจำลองลักษณ์     คงสาหร่าย
ประธานสถาบันแม่ชีไทย   ๑   สมัย


แม่ชีรัมภา     โพธิ์คำฉาย
ประธานสถาบันแม่ชีไทย   ๑   สมัย 

แม่ชีทองใบ     บริสุทธิ์
ประธานสถาบันแม่ชีไทย   ๒  สมัย

แม่ชีประทิน    ขวัญอ่อน
ประธานสถาบันแม่ชีไทย   ๕   สมัย 

แม่ชีสโรชา     ไชยเกตุ
ประธานสถาบันแม่ชีไทย  สมัยปัจจุบัน พ.๒๕๖๐

         

 
(แม่ชีวรี   ชื้อทัศนประสิทธิ์  เป็นเลขานุการสถาบันแม่ชีไทย หลายสมัย ปัจจุบัน พ.. ๒๕๖๐)

 

สำนักงานสถาบันแม่ชีไทย

    อยู่ที่สำนักงานมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ (สมัย ๒๕๑๒- ๓๑ ส.๒๕๕๙  ) ติดต่อได้ที่ มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร  กทม.(แต่เริ่มแรก สมัยหลวงพ่อสมเด็จพระญาณสังวร)

 

ประตูสำนักงานมูลนิธิฯ  ที่วัดบวรฯ  และห้องทำงาน ชั้น ๑     ตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

( ตั้งแต่  ๑  ก.๒๕๕๙ ) เป็นต้นไป    สำนักงานสถาบัน แม่ชีไทย อยู่ที่เดียวกันกับสำนักงานมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ   ติดต่อได้ที่ มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม     เลขที่  ๑๙     ซ.รามอินทรา   ๑๔  แยก ๖  แขวงท่าแร้ง

  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๓๐    โทร.๐๒-๐๐๙-๒๒๐๙

ปัจจุบัน   สำนักงานมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม

เลขที่  ๑๙     ซ.รามอินทรา   ๑๔  แยก ๖  แขวงท่าแร้ง    เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๓๐    

โทร.๐๒-๐๐๙-๒๒๐๙   ชั้น ๓   เป็นที่ทำการสถาบันแม่ชีไทย ชั้น ๒  เป็นสำนักงานมูลนิธิ ฯ

  ชั้น ๑ เป็นห้องรับรอง  และห้องประชุมเล็ก ๆ

     
   สำนักสันติมาคม  อ.เมือง   จ.ปราจีนบุรี  เป็นที่ปฏิบัติธรรม และอบรมเยาวชน ฟังเทศมหาชาตประจำปีทุกปี

ป้ายบอกทางเข้าสำนักงานมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ จากป้ายนี้เข้าไป 400 กว่าเมตรถึง  จากป้ายบอกทางนี้  400  กว่าเมตร ถึงสำนักแม่ชีรัตนไพบูลย์ และสำนักงานมูลนิธิฯ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม 
ถึงแล้วประตูสำนักรัตนไพบูลย์ เข้าไปถึงก่อไผ่ เลี้ยวขวามือเข้าอาคารสมเด็จพระญาณวโรดม ที่ทำการสำนักงานมูลนิธิ ฯ และที่ทำการ
สถาบันแม่ชีไทย                   


   สำนักชีสวนวนาสันติ (ดอนยี่พรหม) อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี เป็นที่ปฏิบัติธรรม

             
มหาเจดีย์สำนักปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  ที่ปฏิบัติธรรมศูนย์อบรมภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด  อบรมศีลธรรม  จริยธรรม

     
 สำนักปฏิบัติธรรรมมงคลสุรนารี  ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  รับผู้ปฏิบัติธรรมทุกเดือน  ฟรี 

  
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย เป็นวิทยาลัยแม่ชีและสตรี ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ มีการจัดตั้งขึ้นมาโดยแม่ชีคุณหญิงขณิษฐา  วิเชียรเจริญ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ฯ ขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับ “วิทยาลัย” ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
    
       การรับประทานอาหารเช้าทุกวันในปัจจุบันนี้ ในที่แห่งนี้
สำนักชีธรรมสถานสวนป่าภูกระแต ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร  เป็นที่ปฏิบัติธรรม  รับบวชแม่ชี และเนกขัมมะจารนี ตลอดปี เป็นที่อบรมเยาวชน เป็นเนื้อนยาบุญของญาติธรรมในวันสำคัญและเทศกาลต่าง ๆ
    สำนักปฏิบัติธรรมสถิต  ต.ซอนไพร  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์      

  สำนักแม่ชีไทยพัฒนา บ้านหนองตาด  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ 

 
 สำนักเนกขัมมะจารินี ต.ธงชัย อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  เป็นที่อมรมธรรมะ และปฏิบัติธรรมตลอดปี

  สวนป่าภาวนา  ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ยังขาดสำนักแม่ชีไทยบางขุนเทียน

  สำนักปฏิบัติธรรม พรหมจารินีสันติอัมพวัน  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา จัดปฏิบัติธรรมเป็นระยะ ๆ

  สำนักสันตินิวาส  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 
  สำนักแม่ชีไทยปากท่อ  อ.ปากท่อ  จ,ราชบุรี และเป็นที่ตั้งโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

    สำนักแม่ชีไทยทัพโพธิ์ทอง  ต.โพหัก   อ.บางแพ  จ.ราชบุรี  มีพระมหาเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ 
เชิญทุกท่านไปไหว้พระธาตุที่พระมหาเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิแห่งได้ทุกวัน


 สำนักแม่ชีไทยอู่ตะเภา อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท
สำนักแม่ชีไทย พุทธมงคลนิมิต ต.ปากนำ้โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

     สำนักสุพรหมยานเถรานุสรณ์  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน


     สำนักสันติวิริยะ ต.นำ้เป็น  อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

  สำนักสร้อยพลอยสันตจิตต์  เพิ่มสิน 39 สายไหม เขตสายไหม  กรุงเทพ ฯ 10220

  
   สำนักสวนสันติ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ที่สอนอภิธรรม ปฏิบัติธรรม อบรมธรรมะ

   สำนักแม่ชีไทยเฉลิมพระเกียรติ  สาขาปาย  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน

  ธรรมสถานโพธิธรรม บ้านปูแกง  ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย เป็นโพธิสถานธรรมที่พักใจและฝึกอาชีพ 

   สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิต ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

   ศูนย์เมตตาบุญปัญญานุสรณ์  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์ ที่อบรม และเรียนรู้

   
สำนักพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองขุด  อ.บ้านโพธืิ์  จ.ฉะเชิงเทรา ที่ปฏิบัติธรรมและบ้านกึ่งวิถี

   สำนักแม่ชีดำรงค์อารยะธรรม (ถ้ำเขาหิน) ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี ปฏิบัติธรรม อบรมธรรมะ


 
สำนักแม่ชีไทยธารทิพย์คีรีวัน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  ทางผ่านไปชมนำ้ ตกคลองลาน เป็นอุทยานแห่งชาติ