พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จไปเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี 2555